2017-05-11

Medika ostaje!

(Scroll down for English) (Potpiši peticiju / sign the petition)

Dana 8. svibnja na adresu korisnika prostora bivše tvornice Medika stigao je Poziv Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu grada na predaju prostora kojim se traži iseljenje i napuštanje korisnika/ca prostora u roku od osam dana (krajnji rok je u utorak, 16.5.2017.). Ovaj dopis kulminacija je višegodišnjeg procesa sustavne prakse srozavanja i zatvaranja mjesta nezavisne kulture u gradu Zagrebu, a pritisak na “Mediku” od strane gradskih vlasti traje već duže vrijeme.

Prostor bivše tvornice lijekova Medika već je deset godina mjesto susreta i djelovanja brojnih umjetnika/ca, kreativaca/ki, radnika/ca u kulturi, udruga civilnog društva, nezavisnih kolektiva i pojedinaca/ki koji taj prostor uredno plaćaju Gradu Zagrebu, u njemu planiraju i provode programe i aktivnosti koji su djelomično financirani čak i od strane samog Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport. Usprkos tome Grad Zagreb sustavno zanemaruje svoje obaveze infrastrukturnog održavanja tog prostora (prostor održavaju i poboljšavaju korisnici vlastitim sredstvima) te prijeti oduzimanjem istog i pražnjenjem “od osoba i stvari” – na isti način na koji sustavno prazni i marginalizira čitavu nezavisnu kulturnu scenu.

Provedba ovog Gradskog rješenja značila bi prekid svih programa koji su u tijeku i pripremi, u koje su uložene godine truda i znanja. “Medika” predstavlja trajnu potrebu u životu mnogih koji je koriste i osmišljavaju – omogućuje učenje, vježbanje, okupljanje, stvaranje i predstavljanje svojega rada drugima. Ne promovira kulturu pasivne konzumacije nego aktivne participacije.

Prostor je otvoren novim inicijativama i podložan stalnim mijenama, prema kulturnim i društvenim potrebama grada; kroz “Mediku” su prošle, i ostavile trag, tisuće mladih, umjetnica/ka, pojedinki/aca i kolektiva. Svi koji su imali ideju, a nisu imali prostor, suradnike/ce, tehniku ili publiku – ondje su ih mogli pronaći.

Uslijed godina vrijednih sadržaja i odnosa koji su rezultat napora velike i fluidne zajednice građana, tražimo Vašu podršku u zaustavljanju Grada Zagreba u provođenju ovog rješenja. “Medika” je ključno mjesto slobodne, nezavisne kulture i undergrounda u gradu Zagrebu. Kulturni sadržaj “Medike” rezultat je zajedničke i ravnopravne inicijative brojnih sudionika koji su se u nju kraće ili trajno uključili, a ne nečiji privatni biznis i interes. To je čini neophodnom u životu Grada Zagreba, ali i značajnim akterom nacionalne i međunarodne nezavisne kulturne scene.

Prostor slobode mora postojati.

Pozivamo Vas da podržavajućim pismom svoje organizacije ili vlastitim potpisom podržite našu inicijativu, kako bi se spriječilo njeno nestajanje.

#medikaostaje

Zajednica udruga i pojedinaca korisnika prostora “Medika” i Autonomni Kulturni Centar – ATTACK! Pierottijeva 11, 10000 Zagreb

https://www.change.org/p/medika-ostaje

http://attack.hr/medika-ostaje/

Kontakt: medika.ostaje@gmail.com


On May 8th, residents of the space of former Medika factory (Zagreb, CRO) received a request from the City Office for Legal-Property Relations and the City’s assets to vacate and leave the space in the period of next 8 days (until May 16th). This request is a culmination of a longterm practice of marginalizing and shutting down independent culture sites in Zagreb, and Medika has been under pressure from the City Office for some time already.

The space of the former medical factory has been a meeting and working place of numerous artists, creatives, cultural workers, civil society associations, independent collectives and individuals who have been ordely paying rent and utilities to the City, while conducting programs and activities partially supported by the City Office culture department itself. In spite of this, the City neglects its duty to infrastructurally support this space (it is physically maintained and improved by the residents own means), and recently is threatening to cancel the permit to use the space and will empty it of “people and things” – in the same manner it has been treating the entire independent cultural scene of the city.

Meeting the City’s request would require to halt a multitude of cultural programs already happening and being prepared based on years of effort and experience. Medika is a continuous need in the life of its many participants and creators – it enables learning, training, meeting, creating and presenting work. It opposes the idea of culture as passive consumption and promotes active participation.

Medika is permanently open to new initiatives and undergoes constant changes, reacting to the social needs of the city; thousands of young people, artists, individuals and collectives have passed through the space and left their mark. Anyone who had an idea but lacked space, collaborators, equipment or audience – had a chance to find them here.

Due to our many years of worthy content and relations arising via collaborations of large and fluid communities of citizens, we ask for your support in stopping the City of Zagreb to execute this request. Medika is a key site of free, independent and underground culture in Zagreb. Its cultural content is a result of shared effort of many who joined the project for some time, and not a centralized business vision nor private interest. This makes it indispensable in the life of Zagreb, as well as an important spot of international independent culture scene. A place for freedom must exist. In order to prevent this forced eviction, we invite you to support our initiative by signing this petition or forwarding us your organization’s Letter of Support.

#medikaostaje

The Community of Associations and Individuals based in “Medika” and Autonomous Cultural Centre – ATTACK! Pierottijeva 11, 10000 Zagreb, Croatia http://attack.hr/medika-ostaje/?lang=en

https://www.change.org/p/medika-ostaje

Contact: medika.ostaje@gmail.com

Noviji Post Stariji Post