2021-11-02

4.11. - Vitar Drinković - Evolucija percepcije / Evolution of perception

//scroll down for English!
Vitar Drinković - Evolucija percepcije
Gdje: hacklab01.org (klik na link na vrhu stranice)
Kada: 4. studenog 2021. 18:00
Program se odvija na hrvatskom ili na engleskom jeziku, ovisno o publici.
Posljednjih nekoliko godina moja umjetnička praksa usmjerena je na istraživanje i stvaranje uvjeta- okolnosti za drugačiju percepciju svakodnevice , koristeći se interaktivnim umjetničkim aparaturama, skulpturama - izumima i instalacijama kao posrednicima, “ filterima” u komunikaciji između ljudi.
Krećem od bazičnih, jednostavnih, bioloških oblika komunikacije - razmjene koji utječu na percepciju, te dekonstruiraju način na koji je ona stvarana - oblikovana kroz informacije kojima smo okruženi.
Polja koja su mi zanimljiva i koja istražujem su: svakodnevni život, veza između percepcije - informacija i biologije, razvoj i utjecaj tehnologije na razvoj ljudskog društva, društveni sistemi, održivost, veza između umjetnosti, znanosti i ekonomije.
Kroz ovu prezentaciju namjera mi je u kratkim crtama prikazati i objasniti evoluciju moje umjetničke prakse.

Vitar Drinković

Magistrirao je kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 2008. godine. Za vrijeme studija boravi jedan semestar na Indiana University of Pennsylvania, SAD. 2014. završava magisterij animacije i novih medija na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, gdje za vrijeme studija sudjeluje u razmjeni studenata na London Metropolitan University, Engleska.
Ostvario je 24 samostalne izložbe, 7 skulptura u javnom prostoru, sudjelovao na 14 umjetničkih radionica. Izlagao je na 55 skupnih izložbi u Hrvatskoj, Njemačkoj, Nizozemskoj, Bugarskoj, Austriji, Češkoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Francuskoj. Dobitnik je više nagrada, priznanja i stipendija te finalist nagrade Radoslav Putar 2021. Godine. Član je HDLU-a I HZSU-a

Hacklab01 je projekt u partnerstvu AKC i umjetničke organizacije Format C te ga financijski podržavaju Grad Zagreb – Gradski ured za kulturu, Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Zaklada Kultura nova i Nacionalna Zaklada za razvoj civilnoga društva.

Vitar Drinković - Evolution of perception
Where: hacklab01.org (click the link on top of the page)
When: 4. November 2021. 18:00 (Zagreb time)
The talk will be held in Croatian or in English, depending on the audience.
For the last few years, my artistic practice has been focused on researching and creating conditions - circumstances for a different perception of everyday life, using interactive art apparatus, sculptures - inventions and installations as intermediaries, "filters" in communication between people.
I start from basic, simple, biological forms of communication - exchanges that affect perception, and deconstruct the way it is created - shaped through the information we are surrounded by.
The fields that interest me and that I explore are: everyday life, the connection between perception - information and biology, the development and impact of technology on the development of human society, social systems, sustainability, the connection between art, science and economics.
Through this presentation, my intention is to briefly present and explain the evolution of my artistic practice.

Vitar Drinković
He received his master's degree in sculpture from the Academy of Fine Arts in Zagreb in 2008. During studies resides one semester at Indiana University of Pennsylvania, USA as part of student exchange program.In 2014, he completed a master's degree in animation and new media at the Academy of Fine Arts in Zagreb, where during his studies he participated in a student exchange at London Metropolitan University, England.He has created 24 solo exhibitions, 7 sculptures in public space, and participated in 14 art workshops. He has exhibited at 55 juried group exhibitions in Croatia, Germany, the Netherlands, Bulgaria, Austria, Czech Republic, United Kingdom, United States, Canada and France.Received several awards, recognitions and scholarships, and is a finalist of the Radoslav Putar award in 2021. Member of HDLU and HZSU.
 
Hacklab01 is a project in partnership between AKC and Format C art org and is financially supported by the City of Zagreb - City Office for Culture, Ministry of Culture and Media of the Republic of Croatia, Kultura nova Foundation and the National Foundation for Civil Society Development.

Noviji Post Stariji Post